ALLMÄNNA VILLKOR

Nedanstående villkor gäller fr.o.m. 2018-05-17

 

Dessa villkor gäller för avtal (”Avtalet”) mellan Nordic Jump AB (”Jump”) och kunden (”Kunden”) avseende de tjänster (”Tjänst”) och produkter (”Produkter”) som Jump tillhandahåller Kunden. För att Kunden ska få tillgång till de Tjänster och Produkter som Jump tillhandahåller måste Kunden acceptera Avtalet i dess helhet utan ändringar eller tillägg. Avtalet gäller dock inte i de delar som Jump och Kunden skriftligen avtalat särskilt om andra villkor.

 

Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller tillsvidare, men inaktiva Kunder kommer att tas bort från Jumps bokningssystem efter 12 månader. Kunden har rätt att säga upp Avtalet innan de 12 månaderna har gått. Kundens uppsägning skall ske via mail till: info.malmo@jump.se

 

Alla våra kunder har rätt att bli bortglömd från våra register, de har även rätt att veta alla personuppgifter som är lagade i Jumps bokningssystem. Jump har dock 1 månad på sig att få fram den informationen.

 

Tjänsten

Allmänt

Jump tillhandahåller Kunden en Tjänst för att kunna boka hopptider via Jumps hemsida och på plats hos Jump. Jump har en tjänst för att sköta bokningar, betalningar samt annan hantering av Kunden. Tjänsten utvecklas och förändras löpande av Jump för att bli bättre ut mot Kund.

 

Kortbetalningar

Vid tillhandahållande av Tjänst som innefattar betalningslösningar (t.ex. kortbetalningar, kontant och internetbetalningar) hanteras dessa betalningar(internetbetalningar) genom ett klientmedelskonto i vårt bokningssystem (via Zoezi), kortbetalningar hanteras vid Bambora terminaler och kontanterna hanteras via Nokas. Klientmedelskontot, Bambora samt Nokas är tre skyddade konton som gör att Kundens pengar är säkrade.

 

Tredjepartsapplikationer

Tjänsten kan innehålla integration av tredjepartsapplikationer (t.ex. Bambora, Zoezi). Vid användning av dessa gäller även i tillämpliga delar tredjeparts villkor. Jump ansvarar inte för fel som beror på tredjepartsleverantörer.

 

Bokföring

Zoezi – en del av Jumps bokföring – tillhandahåller för närvarande en tilläggstjänst som gör bokföringen möjlig på ett enkelt sätt, genom ett så kallat sidoordnat bokföringsprogram. Aktuell systemdokumentation för det sidoordnade bokföringsprogram finns i Jumps system under Hjälp-sektionen. Det är Jump själv som sköter bokföringen via Zoezi – detta skickas dock senare vidare in i Visma som är Jumps huvudbokföringsprogram och ansvarar för att bokföringen sker i enlighet med tillämpliga lagar. Jump hanterar och lagrar bokföringsunderlagen i systemet i upp till 7 år, dock endast så länge som Jump och Kunden har Avtal om, som längst 12 månader efter Kundens senast varit aktiv.

 

Produkter

Jump säljer Produkter som avser att komplettera Tjänsten. Produkterna kan t.ex. vara strumpor, svettband, mat och dryck. Strumporna är specialanpassade för Kunden under brukande av Tjänst.

 

Kunden är skyldig att undersöka Produkterna vid mottagande av den. Vid fel på Produkten skall Kunden reklamera denna till Jump skriftligen snarast möjligast, dock senast inom 10 arbetsdagar.

 

Priser och betalningsvillkor

För köp av Tjänster och Produkter gäller Jumps vid var tid gällande prislistor, men reservation för felskrivningar. Samtliga priser är angivna exklusive lagstadgad mervärdesskatt och andra pålagor. Kunden betalar Tjänsten antigen på plats hos Jump innan hopptiden skall påbörjas eller direkt vid bokningen av hopptid på internet.

 

Inom Jumps öppettider finns personal till Kundens befogande gällande support och frågeställningar som exempelvis kan uppkomma vid genomförande av Tjänst eller bokning. Jump har som riktlinjer att svara inom 24 timmar på mail under vardagar.

 

Kunden behöver inte betala Produkter eller Tjänster via internet där bokningen kan ske, utan det går bra om kunden betalar på plats innan Tjänst eller Produkt används.

 

Om Kund inte betalat Tjänsten eller Produkten när bokningen genomförts och inte heller betalat på plats hos Jump, så kan inte Produkten eller Tjänsten utnyttjas av Kund utan då har Jump rätt att ta tillbaka de Produkter eller Tjänsten som Kunden avsett att köpa.

 

Tillgänglighet och Jumps ansvar

Jump gör sitt bästa för att hemsidan ska vara säker, men tyvärr är överföring av information via internet inte helt säkert. Varje överföring av uppgifter sker därför på egen risk. Jump kan inte heller hållas ansvarig för skada som sker genom intrång i Tjänsten.

 

Jumps ansvar för såld Produkt eller Tjänst är begränsad till det pris som Kunden betalat för Produkten.

 

Kundkonton och Kundens ansvar

Kunden ansvarar själv för innehållet i Kundens Data. Kunden är själv ansvarig för att hålla sina inloggningsuppgifter hemliga. Kunden är ansvarig att omedelbart rapportera till Jump om någon utan Kundens tillstånd använder Kundens konto. Även andra typer av säkerhetsöverträdelser skall omedelbart rapporteras till Jump. Vid otillåten användning av Kundens konto ansvarar inte Jump för skada som kan uppstå. Kunden ansvarar för, och ska hålla Jump skadeslös för, att Kundens Data gör intrång i tredje mans rätt eller på annat sätt orsakar Jump skada (exempelvis att Kundens Data i annat avseende står i strid med gällande lagstiftning eller innehåller skadlig programvara). Jump har rätt att ta bort del av Kundens Data som strider mot för Tjänsten vid var tid gällande policy för innehåll eller som kan antas stå i strid med gällande lagstiftning.

 

Personuppgifter

Bakgrund

Zoezi är Jumps personuppgiftsbiträde. Avtalet mellan Jump och Kunden innebär att Zoezi i egenskap av personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter för vilka Kunden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen 2016/679 (”Förordningen​”).

 

Förordningen uppställer krav på att skriftligt avtal träffas mellan den som är personuppgiftsansvarig och den som är personuppgiftsbiträde. Regleringen i denna punkt ”Personuppgifter” (”denna punkt​”) reglerar Jumps behandling av personuppgifter för Kundens räkning, oavsett om behandlingen sker inom ramen för Avtalet eller något annat avtal mellan parterna (begreppet ”Avtalet” omfattar i denna punkt även eventuella andra, nuvarande eller framtida, avtal mellan parterna som innebär att Jump behandlar uppgifter för Kundens räkning). Regleringen i denna punkt syftar till att säkerställa skydd av och säkerhet för de personuppgifter som Kunden är ansvarig för och som behandlas av Jump för Kundens räkning.

 

Ändamålet med Jumps behandling av personuppgifter är att fullgöra Jumps skyldigheter enligt Avtalet, innefattande skyldigheterna enligt denna punkt. Behandlingens art kommer vara begränsad till vad som krävs för fullgörande av Avtalet. De typer av personuppgifter som i huvudsak bedöms bli föremål för Jump behandling är: namn, kontaktuppgifter, tidsbokningar, aktivitetsuppgifter och betalningsinformation. Vi behöver dock inte namn, eller mailadress om inte kund vill uppge detta, men det kräver då att Kunden bokar sin hopptid på plats hos Jump och inte via hemsidan. De kategorier av registrerade som i huvudsak bedöms bli föremål för Jump behandling är: anställda, samarbetspartner, kunder och medlemmar. Någon bestämd tid för varaktigheten av behandlingen av personuppgifter kan för närvarande inte anges med någon högre grad av säkerhet, men den bedöms pågå som längst under avtalstiden för Avtalet med tillägg av skälig tid för slutlig överföring och/eller radering av personuppgifterna, men dock längst 12 månader efter att Kunden senast varit aktiv hos Jump.

 

I den mån Förordningen innehåller begrepp som motsvarar de som används i denna punkt ska sådana begrepp tolkas och tillämpas i enlighet med Förordningen.

 

Definitioner

Med ”Dataskyddslagstiftning​” avses Förordningen, svenska genomförandeförfattningar till Förordningen, andra av EU:s eller dess medlemsstaters tillämpliga dataskyddsbestämmelser, övrig framtida lagstiftning som är tillämplig på den personuppgiftsbehandling som sker enligt Avtalet samt vid var tid gällande föreskrifter, rekommendationer, allmänna råd och tillsynspraxis från tillämpliga tillsynsmyndigheter.

 

Med ”Personuppgifter​” avses de personuppgifter för vilka Kunden är personuppgiftsansvarig och som Jump i egenskap av personuppgiftsbiträde behandlar för Kundens räkning.

 

Omfattning

Regleringen i denna punkt gäller för all Jump behandling av Personuppgifter.

Allmänna skyldigheter

Jump får behandla Personuppgifter endast på Kundens dokumenterade instruktioner från tid till annan. Jump behandling ska ske i enlighet med Dataskyddslagstiftningen, Avtalet samt endast i syfte att uppfylla Jump åtaganden enligt Avtalet. Anser Jump att Kundens instruktioner strider mot Dataskyddslagstiftningen, ska Jump omedelbart informera Kunden om detta.

 

Jump ska säkerställa att personer med behörighet att behandla Personuppgifter har åtagit sig att iaktta konfidentialitet eller omfattas av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt.

 

Jump garanterar att det ska genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen av Personuppgifter uppfyller kraven i Förordningen och säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas. Jump ska därvid vidta alla de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt artikel 32 i Förordningen.

 

Jump ska – med tanke på behandlingens art och i den mån det är möjligt – genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder hjälpa Kunden, så att Kunden kan fullgöra sin skyldighet att svara på begäran om utövande av den registrerades rättigheter i enlighet med kapitel III i Förordningen.

 

Jump ska – med beaktande av typen av behandling och den information som Jump har att tillgå – bistå Kunden med att tillse att skyldigheterna enligt artiklarna 32–36 i Förordningen fullgörs.

 

Jump ska ge Kunden tillgång till all information som krävs för att visa att Jump skyldigheter enligt denna punkt har fullgjorts samt möjliggöra och bidra till granskningar, inbegripet inspektioner, som genomförs av Kunden eller av en annan revisor som bemyndigats av Kunden.

 

I den mån Kundens instruktioner innefattar radering av Personuppgift, ska Personuppgiften markeras för radering. Personuppgift som markerats för radering ska slutligt raderas (så att den inte längre kan återskapas) senast inom 180 dagar eller den kortare tid som från tid till annan krävs enligt Dataskyddslagstiftningen. När kund efterfrågar att hens profil och personuppgifter så kommer Jump radera allt som avser hens personuppgifter i den mån det går, utan att det påverkar andra omfattande lagar så som exempelvis Bokföringslagen.

 

Underbiträden

Jump får i sin tur anlita andra personuppgiftsbiträden för behandling av Personuppgifter (”Underbiträde​”). Med ”Underbiträde” avses samtliga andra personuppgiftsbiträden som behandlar Personuppgifter på uppdrag av Jump. Vid ingående av Avtalet har Jump de Underbiträden som är angivna i bilaga 1. Jump får anlita ytterligare Underbiträde eller ersätta Underbiträde endast under förutsättning att Jump dessförinnan i god tid underrättar Kunden om eventuella planer på att anlita eller ersätta Underbiträde, så att Kunden har möjlighet att göra invändningar mot sådana förändringar.

 

I de fall Jump har anlitat Underbiträde för utförande av specifik behandling av Personuppgifter på Kundens vägnar ska Underbiträdet, genom ett avtal eller en annan rättsakt enligt unionsrätten eller enligt medlemsstaternas nationella rätt, åläggas samma skyldigheter i fråga om dataskydd som de som fastställs i denna punkt, och framför allt att ge tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven i Förordningen.

 

Jump ska även i övrigt respektera de villkor som avses i artikel 28 punkterna 2 och 4 i Förordningen för anlitande av Underbiträde.

 

Om Underbiträde inte fullgör sina skyldigheter i fråga om dataskydd är Jump fullt ansvarig gentemot Kunden för utförandet av Underbiträdets skyldigheter.

 

 

Överföringar till tredjeland

Skyldigheten att behandla Personuppgifter endast i enlighet med Kundens dokumenterade instruktioner gäller även för överföringar av Personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation, såvida inte denna behandling krävs enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som Jump omfattas av, och i så fall ska Jump informera Kunden om det rättsliga kravet innan Personuppgifterna behandlas, såvida sådan information inte är förbjuden med hänvisning till ett viktigt allmänintresse enligt denna rätt. Jump får därutöver inte, vare sig för egen del eller genom Underbiträde, behandla Personuppgifter i, eller överföra Personuppgifter till, tredjeland. Sådan överföring eller behandling är dock tillåten i den mån den sker i enlighet med såväl Kapitel V i Förordningen som denna punkt i övrigt.

 

Förhållande till tredje man

För det fall att registrerad, tillämplig tillsynsmyndighet eller tredje man begär information från Jump som rör Jumps behandling av Personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde, ska Jump hänvisa till Kunden. Jump får inte lämna ut Personuppgifter eller annan information om behandlingen av Personuppgifter utan föregående skriftlig och uttrycklig instruktion från Kunden, om inte sådan skyldighet följer av lag.

 

Ersättning

Kunden ska ersätta Jump för dess nedlagd tid, enligt vid var tid gällande prislista, och dess övriga kostnader som uppstår i samband med (i) att Jump följer av Kunden senare meddelade eller ändrade instruktioner som inte tydligt framgår av Avtalet, (ii) att Jump bistår Kunden med att tillse att skyldigheterna enligt artiklarna 32–36 i Förordningen fullgörs eller (iii) revision. Jump saknar dock rätt till ersättning för dess arbete och kostnader i samband med revision för det fall att revisionen visar att Jump i väsentligt avseende agerat i strid med denna punkt.

 

Ändringar i Avtalet

Jump har rätt att ändra villkoren för Avtalet, inklusive priser, genom att meddela Kunden. Ändringar träder i kraft en månad efter att ändringarna meddelats Kunden. Kunden har rätt att säga upp Avtalet till upphörande per dagen de ändrade villkoren träder ikraft, under förutsättning att uppsägning sker senast en vecka dessförinnan. Om Kunden inte säger upp Avtalet anses Kunden ha accepterat de nya villkoren.

 

Tvist

Om en tvist uppstår mellan parterna i anledning eller i anslutning till Avtalet, ska parterna först anstränga sig för att lösa tvisten via förhandling. Om sådana förhandlingar inte resulterar i en lösning inom 30 dagar från det att tvisten uppstod, ska tvisten avgöras av allmän domstol med Malmös tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.